Tagi

, , , , , , , , , , , ,

Yura – ‘Dolly & Molly’

Yurasponsor

 Minah – ‘Jack and Jill’

Minah Jack & Jill sponsor

 Yura – ‘Thyren’ Sponsor

 Sojin – ‘Muzak’

Girl's Day Sojin

 Sojin – ‘On & On’

Girl's Day Sojin

Girl’s Day – Tom Joule

BIgA3DhCMAIS1X-

 Hyeri – ‚Unknown’

Girls Day Hyeri

Girl’s Day – Hummel

BIgCgkeCAAE5fUu

POP-¼ÒÁø(°É½ºµ¥ÀÌ)

POP-À¯¶ó(°É½ºµ¥ÀÌ)

POP-Çý¸®(°É½ºµ¥ÀÌ)